Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS 21:2017 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI DĖL MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO

DĖL FORMOS 094/A PASKIRTIES PAKEITIMO

DĖL MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS PANAIKINUS MEDICININĖS  PAŽYMOS FORMĄ Nr. 094/A

DĖL APLINKOS TESTAVIMO MOKYKLOSE

UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13  D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL MOKYKLŲ DIREKTORIŲ PAVADUOTOJŲ, MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SKYRIMO VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ADMINISTRATORIAIS IR VYKDYTOJAIS

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 

Molėtų savivaldybės sprendimai:

 MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA, TVARKOS APRAŠAS (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21d. sprendimu Nr. B1-230) 

 MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ VEŽIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. B1-164)

 MOLĖTŲ RAJONO MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. B1-24)

 MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ SKATINIMO UŽ PASIEKIMUS TVARKOS APRAŠAS (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. B1-207)

 MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ AR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 DĖL BAZINĖS MOKYKLOS SKYRIMO 2023-2024 M. M. 

 2024 M. PAGRINDINĖS SESIJOS DALYKŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI

 

 

 

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013