Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, taip pat šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus, mėginimus nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitus grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su  gimnazija arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiančio savarankiškai dirbančio asmens statusą turinčio asmens ar asmens, priklausančio įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui, arba bet kurio fizinio asmens, teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Gimnazijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

Pažeidimas– Gimnazijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Asmenys, galintys teikti informaciją apie pažeidimus

Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Alantos gimnazijoje gali pateikti bet kuris fizinis asmuo, kurį su gimnazija sieja ar siejo tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl: 1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; 2) pavojaus aplinkai; 3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; 4) neteisėtos veiklos finansavimo; 5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 6) neteisėtu būdu įgyto turto; 7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; 8) kitų pažeidimų.

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

  • per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
  • rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimu, nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti); duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.); sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius; ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas; kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą. 

Teikiant laisvos formos pranešimą, būtina nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu nurodant, kad „ŠI INFORMACIJA TEIKIAMA VADOVAUJANTIS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMU“. Siunčiant pranešimą paštu adresu: Kraujelio g. 3, LT-33312 Alanta, Molėtų r., po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

  • žodžiu, tiesiogiai atvykęs į gimnaziją pas kompetentingą subjektą (101 kab., Kraujelio g. 3, LT-33312, Alanta, Molėtų r.). Šiuo atveju kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę užfiksuoti susitikimą – daryti pokalbio įrašą ir jį išsaugoti patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją, arba užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“.
  • tiesiogiai Molėtų rajono savivaldybės administracijoje: el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel. +370 383 42642 arba mob. +370 665 079 52 už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga Sigita Saugūnienė.Paštu: 107 kab., Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai.
  • Specialiųjų Tyrimų Tarnyboje (STT) : el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;  „Pranešk STT“ linija visą parą tel.: (8 5) 266 3333;    Palikti pranešimą STT svetainėje

Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos

Asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrinamas asmens konfidencialumas ir draudimas daryti jų atžvilgiu neigiamą poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo pateikęs pranešimą apie pažeidimą tarnyboje buvo pripažintas pranešėju, ar ne.

Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai:

1) to raštu prašo informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo;

2) informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens pateikia informacija yra žinomai melaginga.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013